grafika informacyjna

Polacy, którzy na własny koszt udzielili zakwaterowania i wyżywienia Ukraińcom nie posiadającym numeru PESEL, mogą teraz ubiegać się o rekompensatę tych kosztów, w wysokości 40 zł dziennie. To jedna z najistotniejszych zmian, które wprowadza najnowsza nowelizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W praktyce oznacza to, że rekompensata należy się również osobom, które dotychczas nie mogły złożyć wniosków w OPS, ponieważ ich goście – uchodźcy z Ukrainy – przed 30 kwietnia zmienili miejsce zamieszkania, wyjechali za granicę, a nie złożyli wniosku o nadanie numeru PESEL. Teraz takie osoby mogą złożyć wniosek do ośrodka pomocy społecznej, podając – zamiast numeru PESEL – np. numer paszportu lub innego dokumentu, potwierdzającego tożsamość obywatela Ukrainy. Wnioskodawcy muszę się jednak pospieszyć. Mają  na to czas tylko do 15 lipca! Znowelizowana ustawa precyzuje również terminy na złożenie wniosku dla tych osób, które chciałyby starać się o rekompensatę za okres od 24 lutego  do 30 czerwca br. – za pomoc udzieloną obywatelom Ukrainy, którym został nadany nr PESEL. Wniosek za ten okres składa się w terminie do 31 lipca 2022r. Pozostałe wnioski – za pomoc udzieloną po 1 lipca br. – należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela Ukrainy. Terminy określone w nowelizacji ustawy są nieprzekraczalne – wnioski złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

OKRES ZAKWATEROWANIA

TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU

do 29 kwietnia (obywatele Ukrainy nie posiadają numeru PESEL)

do 15 lipca 2022 r.

do 30 czerwca

do 31 lipca 2022 r. 

od 1 lipca

miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela Ukrainy

Rekompensata udzielana jest za pobyt do 120 dni. Jednak – dzięki zmianie przepisów – okres ten może być dłuższy, jeżeli uchodźcy z Ukrainy spełniają jedną z przesłanek, określonych w najnowszym Rozporządzeniu Rady Ministrów. Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

  1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
  2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
  3. ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
  4. jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
  5. samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  6. jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

 
Mieszkańcy naszej gminy mogą składać wnioski o rekompensaty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie, w godzinach urzędowania Ośrodka.

(Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2022 r. poz. 1383; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022r., Dz.U. z 2022 r. poz. 1336)

Content retrieved from: https://www.skoczow.pl/aktualnosc-1951-wnioski_tylko_do_15_lipca_goszczacy.html.