Grafika informacyjna.

Burmistrz Miasta Skoczowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora – Ekodoradcy (0,5 etatu) w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1, 43-430 Skoczów, w ramach projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”.

 • Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. wykształcenie wyższe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 • Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):
  1. preferowane wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, energetyki, źródeł ciepła, budownictwa, OZE, chemii, fizyki, geofizyki itp.,
  2. znajomość:
  a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska,
  b) uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego – uchwała nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. Sejmiku Województwa Śląskiego,
  c) programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego – uchwała nr VI/21/12/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. Sejmiku Województwa Śląskiego,
  d) programu ochrony powietrza dla strefy śląskiej mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu – uchwała nr VI/12/7/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. Sejmiku Województwa Śląskiego,
  e) regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Skoczów, na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Skoczów – uchwała nr XXIII/264/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. Rady Miejskiej Skoczowa,
  f) programu ochrony środowiska dla Gminy Skoczów na lata 2019 – 2022 z perspektywą do 2026,
  g) uchwała nr XII/133/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. Rady Miejskiej Skoczowa,
  h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  7. gotowość do podnoszenia kwalifikacji (stanowisko wiążę się m.in. z koniecznością odbycia obowiązkowych rocznych studiów podyplomowych),
  8. komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań,
  9. ciekawość, syntetyczne myślenie, formułowanie wizji, planowanie, nastawienie na realizację celów,
  10. komunikatywna znajomość języka angielskiego – w mowie i piśmie,
  11. doświadczenie przy opracowywaniu, aktualizacji bądź realizacji gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w: programie ograniczania niskiej emisji (PONE), planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, itp.,
  12. doświadczenie w zakresie wykonywania audytów energetycznych, ekologicznych, efektywności energetycznej, sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,
  13. doświadczenie w zakresie pozyskiwania zewnętrznego wsparcia finansowego,
  14. doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
  15. ukończenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska, efektywności energetycznej, profesjonalnej prezentacji,
  16. swobodne prowadzenie korespondencji, rozmów telefonicznych oraz spotkań z interesariuszami/klientami.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

Content retrieved from: https://www.skoczow.pl/aktualnosc-1694-nabor_na_wolne_stanowisko_ekodoradca.html.